Картичка за лојални потрошувачи

Books
Од 15 Февруари 2021 година во употреба е Картичката за лојални потрошувачи на Букленд.

Со правото да бидете дел од нашите лојални читатели и да си ја добиете оваа картичка се стекнувате со купување на минимум една книга во нашата продавница за книги.


Со оваа картичка стекнувате одредени привилегии во рамките на Букленд. Добивате временски неограничено право на почетен попуст од -5% на редовните цени на сите изданија, на македонски и на англиски јазик. Во согласност со вашето темпо на читање, попустот се зголемува и може да достигне до -20%.

Висината на попустот може да се надградува, односно да се зголемува пропорционално со обемот на користење на картичката, односно акумулирање на вкупно направениот промет и тоа:


Почетниот попуст изнесува -5% на редовните цени на сите изданија, на македонски и на англиски јазик.

Со надминување на акумулиран промет од 3 000 денари на годишно ниво (1 Јануари – 31 Декември), поминувате во следен ранг на привилегии и вашиот попуст се зголемува на -10% на сите изданија.

Со надминување на акумулиран промет од 10 000 денари на годишно ниво, вашиот попуст изнесува -15% на сите изданија.

Со надминување на акумулиран промет од 20 000 денари на годишно ниво, го достигнувате највисокиот ранг на привилегии и вашиот попуст се зголемува на -20% на сите изданија. Потрошувачите кои ќе го достигнат највисокиот ранг на привилегии на годишно ниво, добиваат вредносен ваучер од 1500 ден, кој може да го искористат до 31 Декември во годината кога им е доделен. Следната година ја започнуваат со попуст од -15% на редовните цени на сите изданија.

Потрошувачите, кои со картичката за лојални читатели, во текот на годината акумулирале промет од 5 000 до 10 000 ден, следната година ја започнуваат со -10% на сите изданија.

Потрошувачите, кои во текот на годината акумулирале промет до 5 000 ден, следната година ја започнуваат со -5% на сите изданија.


Вашите лични податоци кои ќе ги оставите (пр. Име, Презиме, тел. број) при подигнување на картичката ќе се користат исклучиво за нејзино издавање и се заштитени во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Картичката ќе ви биде издадена веднаш, а станува активна со првото следно купување, но не порано од еден работен ден од денот на издавање. Таа важи само за вас и не може да се пренесува на трети лица.

Потрошувачот е должен да ја приложи картичката при секое купување. Сумата на рангот се пресметува како севкупен збир од прометот направен во нашата продавница за книги, само за прометот направен со користење на картичката.

Картичката не важи за изданија што во моментот на купување веќе се на попуст, ниту на саем на книга, освен ако јавно не е поинаку наведено.

Во случај на несоодветно користење, злоупотреба и слично, Букленд го задржува правото да ја одземе или поништи картичката.

Букленд го задржува правото да изврши менување на Општите услови и правила за издавање и користење на картичката или целосно да ја укине. Овие услови и правила стапуваат на сила на денот на нивното објавување.


Колку повеќе читаш, толку повеќе добиваш!