Општи услови


Добредојдовте на www.bookland.mk. Со вашиот пристап на веб сајтот, се согласувате со општите услови на користење, па затоа прочитајте ги внимателно.

На www.bookland.mk можете да ги купите, оценувате и коментирате најактуелните наслови од повеќе издавачки куќи од Р. Северна Македонија.

На овој веб сајт вашите лични податоци се безбедни и заштитени со политиката за приватност и заштита на личните податоци. Повеќе околу тоа можете да прочитате во Политика за приватност.

Со регистирањето и најавувањето на нашиот веб сајт, имате одговорност за зачувување на приватноста на вашето корисничко име и лозинка и ќе бидете должни да превземете одговорност за сите активности кои ќе се одвиваат со вашето корисничко име.

Не се дозволени коментари, кои содржат нелегална, заканувачка или содршина која може да повреди трети лица, навредливи содржини во однос на расна, религиозна, партиска или етничка припадност, како и реклами и сл.

Ние се трудиме да обезбедиме највисока безбедност на нашиот веб сајт, но и покрај тоа не можеме да гарантираме дека е невозможен пристап на хакери, компјутерски вируси и сл. Вие се согласувате да го употребувате нашиот веб сајт на сопствен ризик.

Цените на производите се изразени во денари и не ги вклучуваат трошоците за испорака. Трошоците за испорака се прикажуваат во вашата кошничка пред потврдување на нарачката. Начините и условите за плаќање и испорака се опишани во Начин на испорака.

Сите содржини на овој веб сајт, како лого, текст, слики, софтвер, се во сопственост на www.bookland.mk и секоја злоупотреба се казнува со закон.

Со користење на овој веб сајт се согласувате со Општите услови, спомнатите политики, како и со сите релевантни закони на Р. Северна Македонија.

Правилата и условите наведени погоре, се со цел да им користат и да ги заштитат нашите потрошувачи. Букленд ДОО го задржува правото да ги менува Општите услови и истите ќе стапат на сила веднаш по нивното објавување на веб сајтот.